.

 

Välkommen till vår hemsida!
Hembygdsforskning Nordmalingsbygden är en sektion under Rundviks Intresseförening.

Sektionen, som från början hette Fotogruppen kom till 2003 samma år som Rundviks
Intresseförening bildades. Vid Rundviksdagen samma år hade gruppen en fotoutställning om
folkskollärare Andreas Johanssons akvarellalster och skolfoton på de elever han undervisat
under sin tid i Rundvik.

Gruppen har sedan dess haft återkommande fotoutställningar på Rundviksdagen fram till
t.o.m. år 2014.

Gruppen vidgade snart sitt intresse med hembygdsforskning och bytte då namn till
Hembygdsforskning Rundvik-Nordmaling och som nu heter Hembygdsforskning
Nordmalingsbygden Under paraplynamnet Hembygdsforskning har Sektionen alltsedan sin
start bedrivit bygdeforskning i studiecirkelform om Nordmalings sockens och dess
innevånares historia. Deltagarna kommer från olika delar inom socknen, vilka alla har
bygdeforskning som gemensamt intresse. Sektionen har under tid bestått av flera studiecirklar.
 

Inom Sektionen har under åren bedrivits olika projekt, vilka några av de större projekten har
varit; 
• Identifiering och skanning av gamla foton från bygden
• Kartläggning och dokumentation av affärer och företag i Rundviks samhälle
• Dokumentation om Rundviksgårdens historia och betydelse för föreningar och organisationer
• En dokumentation om ”Rundviks historia i ord och bild” inom Leader URnära 2014
• Inventering av gamla skolhus/skolor inom Nordmalings socken, som slutförts 2017
• Inventering av gamla hus i Rundvik.
• Inventering av gamla hus i Nordmaling.
 

Några projekt som alltjämt pågår är;
• Digitalisering av gamla tidningsurklipp från Västerbottens Kuriren åren 1959 till 2003
• Tidningsurklipp och katalogisering av Folkbladet och Västerbottens Kuriren från 2004
• Tidningsurklipp och katalogisering av Västerbottningen från 2014
 

Enskilda projekt;
• Från svunna tider, del 1 och del 2. Avskrift av före detta VF lokalredaktören,
  hembygds- och släktforskare Hjalmar Lundberg, 2018 (Ketty Sjöström).
• Människor & verksamhet på Nordmalingsvallen under 100 år, 2021 (Ketty Sjöström).
• Sjöfart &båtliv i och runt Nordmalingsfjärden, 2022 (Ketty Sjöström).
 

Hembygdsforskningens syfte är att säkerställa bevarandet av bygdens kulturhistoria genom
digitalisering av sektionens foton, arkivhandlingar och tidningsurklipp. Tidningsurklippen har
utförts av deltagare i olika grupper som skett via studiecirklar.
Under vintern 2016 påbörjades digitalisering av tidningsurklippen från Västerbottens Kuriren.
Dessa kommer att läggas ut på hemsidan www.rundvik.nu allt eftersom de är klara. Därutöver
kommer det också att läggas ut en del gamla bilder från trakten.
Här finns också möjlighet för släktforskare att forska i arkivet bland foto, tidningsurklipp,
lokalhistoria samt annan historia.

Nordmalingsbygden i mars 2024.
Ketty Sjöström


Kontaktpersoner:
Lennart Jonsson tel. 070-647 45 63 - Ketty Sjöström tel. 070-237 77 08

 

Subscribe to rundvik.nu RSS